Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi
Logo Kapitał Ludzki
Edukacja

 Podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli będzie możliwy dzięki realizacji projektu pn: „Lubię się uczyć”.

Plakat
EdukacjaUrząd Miasta

11 września 2017 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu edukacyjnego realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WM 2014-2020.

Logo Ksiązki
Edukacja

W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”, istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku szkolnym 2017/2018 „Wyprawka szkolna”.

Logo UMM
Edukacja

Przedstawiamy harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

Logo OPS
Zdrowie i rodzinaEdukacja

Zapraszamy do zapoznania się z wakacyjną ofertą Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych zamieszkujących na terenie Milanówka.

Edukacja

Z okazji Dnia Dziecka jak co roku Straż Miejska w Milanówku serdecznie zaprasza uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów szkół gimnazjalnych, wyłonionych w trakcie szkolnych eliminacji, do udziału w konkursach z zakresu poprawy bezpieczeństwa.

Edukacja

W piątek 19 maja 2017 roku, w przeddzień rajdu rowerowego ulicami Milanówka i Dnia Sportu, w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników gminnego konkursu organizowanego w ramach kampanii społecznej Rowerowy Milanówek. W obecności przedstawicieli władz miasta uczestnicy konkursu odebrali nagrody.

Informacja o rekrutacji do przedszkoli publicznych 2017/2018
Edukacja

Szanowni Rodzice! Rekrutacja do przedszkoli w Milanówku na rok szkolny 2017/2018 po raz pierwszy przeprowadzona zostanie w sposób elektroniczny. Poniżej prezentujemy niezbędne informacje i wyjaśnienia. 

Edukacja

Obrazek przedstawiający zeszyty szkolne

Informujemy, że w roku szkolnym 2016/2017, podobnie jak w ubiegłych latach, funkcjonuje program „Wyprawka szkolna”, polegający na dofinansowaniu zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. Zachęcamy do zapoznania się z jego zasadami i składania wniosków.

Pomoc będzie udzielana uczniom:

 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
 • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły podstawowej, do klasy III gimnazjum, do szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III i VI szkoły podstawowej, do klasy III gimnazjum, lub szkół ponadgimnazjalnych - dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych

Nie dotyczy to uczniów klas I-III szkół podstawowych w przypadku, gdy korzystają oni z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Uczniowie ww. mogą ubiegać się o pomoc bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.

Wniosek (do pobrania poniżej lub w sekretariatach poszczególnych szkół) należy złożyć do dnia 15 września 2016 r. w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2016/2017.

Szczegółowych informacji udziela Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4, tel. 22 758 30 61 wew. 116 lub 185.

Pliki do pobrania:

Logo Ośrodka Pomocy Społecznej
Edukacja

Logo Ośrodka Pomocy SpołecznejPodajemy informacje dotyczące składania wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2018/2019:


I. Termin i miejsce składania wniosków:

 • Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 16 w terminie od 1 września do 15 września 2018r.
  • Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przed złożeniem dokumentów wskazana jest konsultacja z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1457),

1. Kto może złożyć wniosek?

 • rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły,
 • stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.

(Rodzice, opiekunowie prawni uczniów pełnoletnich powinni do wniosku dołączać upoważnienie podpisane przez pełnoletniego ucznia).

2. Kto może otrzymać?

 • Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje jedna z poniżej wymienionych dysfunkcji:
  • bezrobocie;
  • niepełnosprawność;
  • ciężka lub długotrwała choroba;
  • wielodzietność;
  • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
  • alkoholizm lub narkomania;
  • a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

II. Szczegółowe objaśnienia przy zagadnieniach stypendialnych;

1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508).

2. Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 wyżej cytowanej

3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki;
 • zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”).

III. Stypendium nie przysługuje:

1. uczniom klas zerowych,

2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Miasta Milanówek,

3. uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach.