Logo Ośrodka Pomocy SpołecznejPodajemy informacje dotyczące składania wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2018/2019:


I. Termin i miejsce składania wniosków:

 • Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 16 w terminie od 1 września do 15 września 2018r.
  • Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przed złożeniem dokumentów wskazana jest konsultacja z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1457),

1. Kto może złożyć wniosek?

 • rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły,
 • stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.

(Rodzice, opiekunowie prawni uczniów pełnoletnich powinni do wniosku dołączać upoważnienie podpisane przez pełnoletniego ucznia).

2. Kto może otrzymać?

 • Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje jedna z poniżej wymienionych dysfunkcji:
  • bezrobocie;
  • niepełnosprawność;
  • ciężka lub długotrwała choroba;
  • wielodzietność;
  • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
  • alkoholizm lub narkomania;
  • a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

II. Szczegółowe objaśnienia przy zagadnieniach stypendialnych;

1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508).

2. Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 wyżej cytowanej

3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki;
 • zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”).

III. Stypendium nie przysługuje:

1. uczniom klas zerowych,

2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Miasta Milanówek,

3. uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach.

Udostępnij na: