Obrazek przedstawiający zeszyty szkolne

Informujemy, że w roku szkolnym 2016/2017, podobnie jak w ubiegłych latach, funkcjonuje program „Wyprawka szkolna”, polegający na dofinansowaniu zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. Zachęcamy do zapoznania się z jego zasadami i składania wniosków.

Pomoc będzie udzielana uczniom:

  • słabowidzącym,
  • niesłyszącym,
  • słabosłyszącym,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
  • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły podstawowej, do klasy III gimnazjum, do szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III i VI szkoły podstawowej, do klasy III gimnazjum, lub szkół ponadgimnazjalnych - dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych

Nie dotyczy to uczniów klas I-III szkół podstawowych w przypadku, gdy korzystają oni z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Uczniowie ww. mogą ubiegać się o pomoc bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.

Wniosek (do pobrania poniżej lub w sekretariatach poszczególnych szkół) należy złożyć do dnia 15 września 2016 r. w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2016/2017.

Szczegółowych informacji udziela Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4, tel. 22 758 30 61 wew. 116 lub 185.

Pliki do pobrania:

Udostępnij na: