Od poniedziałku 2 marca rusza rekrutacja do klas pierwszych milanowskich publicznych szkół podstawowych.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego strona do logowania → link

W roku szkolnym 2020/2021 do klas I szkół podstawowych przyjmowane są dzieci:

 • 7 - letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym;
 • 6 - letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców jeżeli:
  • dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym,
   w którym ma rozpocząć naukę w szkole
  • posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki
    w szkole podstawowej

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej  obwodowej kandydaci przyjmowani są z urzędu po dokonaniu zgłoszenia przez rodzica/prawnego opiekuna. Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie w systemie,  następnie wydrukować, podpisać i przekazać do szkoły w terminie od 2 marca 3 kwietnia do godz. 12:00.  Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu mogą pobrać wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w szkole pierwszego wyboru, która wprowadza dane do systemu. Informacje w zgłoszeniu rodzice podają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Kolejność zarejestrowania/złożenia zgłoszenia/wniosku nie ma wpływu na przyjęcie dziecka. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Dyrektor szkoły, do której wpłynie zgłoszenie/wniosek bądź upoważniony przez niego pracownik szkoły jest odpowiedzialny za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia/wniosku

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  w  Milanówku będzie prowadzone w systemie elektronicznym zgodnie z przyjętym zarządzeniem 17 /VIII/2020 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Milanówek na rok szkolny 2020/2021.

Tabela - etapy rekrutacji cz.1

Tabela - etapy rekrutacji cz.2

Kandydaci spoza obwodu, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice dzieci spoza obwodu  mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranej szkoły, układając własną listę preferencji. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru i wyłącznie do niej należy złożyć podpisany wydruk z systemu - wniosek o przyjęcie. Umieszczenie na liście preferencji szkoły obwodowej bez względu na  pozycję na liście umożliwi  zapewnienie miejsca w tej szkole w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły poza obwodem. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Milanówka uchwałą NR 253/XXX/17 z dnia 28 lutego 2017 r. tj.

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium
w punktach

Rodzaj dokumentu potwierdzający spełnianie kryterium

1

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w szkole wymienionej na pierwszej pozycji we wniosku.

3

Dane potwierdza Dyrektor szkoły na podstawie posiadanej dokumentacji

2

Miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się na terenie obwodu wybranej szkoły podstawowej.

2

Zaświadczenie z miejsca pracy (z ostatniego miesiąca)

Łączna maksymalna liczba punktów

5

 

Informacje dodatkowe:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących naboru do klas pierwszych  milanowskich szkół podstawowych proszę o kontakt z sekretariatem wybranej przez Państwa szkoły bądź Referatem Oświaty, tel. 22 758 30 61 wew. 116 lub 185.


Zobacz również:

Udostępnij na: