Herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXVII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) bezpośrednio po zakończeniu LXXVI Sesji RMM, w trybie on-line, na platformie ZOOM.

Porządek obrad sesji: 

 1. Otwarcie LXXVII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP w Gminie Milanówek.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomników przyrody.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu, przejazdu
  i przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 267/31, położonej w Chrzanowie Dużym w gminie Grodzisk Mazowiecki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017-2023” do końca 2027 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 215/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia
  17 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Milanówka.
 9. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie LXXVII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek


Zobacz również

LXXVII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: