Herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXV Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 18.00 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie LXXV Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022–2040.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 63/4, 63/6 i 63/9 z obrębu 07-05, położone w Milanówku przy Gołębiej, w trybie bezprzetargowym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 67/7 obręb 05-16, położoną w Milanówku przy ul. Kochanowskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się jedynie w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Milanówek, nie stanowiących jej wyłącznej własności.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Karty Zielonego Milanówka.
 11. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 12. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie LXXV Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek


Zobacz również

LXXV Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: