Herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXV Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w budynku B Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie LXV Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Milanówek za 2021 rok – debata.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Milanówka.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2021:
  1. prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2021,
  2. opinie Komisji branżowych dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2021,
  3. dyskusja,
  4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za rok 2021,
  5. opinia Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2021,
  6. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2021,
  8. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Milanówka z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022–2040.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Milanówka na 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek  na terenie Gminy Milanówek.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Milanówek w roku szkolnym 2022/2023.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie LXV Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek


 Zobacz również: 

LXV Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: