Herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXIV Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie LXIV Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Milanówku;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Milanówek;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 50 z obrębu 07-06, położoną w Milanówku, w trybie bezprzetargowym;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działkę ewidencyjną nr 67/5 z obrębu 06-07 oraz działkę ewidencyjną nr 39/5 z obrębu 06-10, położonych w Milanówku przy ul. Królewskiej, działki ewidencyjne nr 50/2 i 50/5 z obrębu 06-07, położonych w Milanówku przy ul. Rososzańskiej oraz działkę ewidencyjną nr 67/8 z obrębu 06-07, położoną w Milanówku przy ul. Polnej; (PGE Dystrybucja S.A.)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 3/18 obręb 05-03, położoną w Milanówku przy ul. Wrzosowej; (PGE Dystrybucja S.A.)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 46/2 obręb 06-15, położoną w Milanówku przy ul. Wiśniowej; (Energy System sp. z o.o.)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 83/50, 83/58, 83/78, 83/56, 83/76 obręb 05-03, położonych w Milanówku przy ul. Myśliwieckiej; (Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 83/50, 83/58, 83/78, 83/56, 83/76 obręb 05-03, położonych w Milanówku przy ul. Myśliwieckiej; („Gaz” sp. z o.o.)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 54/9, 53/3, 52/10, 73 obręb 06-19, położonych w Milanówku przy ul. Królewskiej; (PGE Dystrybucja S.A.)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 135, 63/1 obręb 05-03, położonych w Milanówku przy ul. Żurawiej; (PGE Dystrybucja S.A. – 71m/77m)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 136, 134 obręb 05-03, położonych w Milanówku przy ul. Żurawiej; (PGE Dystrybucja S.A. )
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 135, 63/1 obręb 05-03, położonych w Milanówku przy ul. Żurawiej; (PGE Dystrybucja S.A. -25m/30m))
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 36/2 obręb 07-06, położoną w Milanówku przy ul. Bogny Sokorskiej; (PGE Dystrybucja S.A.)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Miasta Milanówka na lata 2022-2025;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych w roku 2022 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Milanówka, wpisanych do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków;
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej przy ul. Literackiej w Milanówku.
 20. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 21. Interpelacje i zapytania.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 23. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 24. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 25. Sprawy różne
 26. Zakończenie XLIV Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek


Zobacz również: 

LXIV Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: