Herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXIII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 27 maja 2022 r. (piątek) o godz. 15.00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Sesja Rady Miasta Milanówka będzie transmitowana równolegle na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród oraz na portalu Esesja.tv

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie LXIII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Milanówka.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr 6/I/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miasta Milanówka.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022-2040.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1/4 z obrębu 06-03, położonej w Milanówku, w trybie bezprzetargowym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 26/3 i 35/2 z obrębu 07-02, położone w Milanówku, w trybie bezprzetargowym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Milanówek w drodze komunalizacji prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Centrum Usług Społecznych w Milanówku za 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2021 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2021-2025.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2022 na terenie Miasta Milanówka.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Milanówek do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 337/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 roku w sprawie przyjęcia programu działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta Milanówka poprzez wspieranie ich warunków życiowych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Milanówka za rok 2021
 19. Podjęcie uchwały w sprawie planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 20. Interpelacje i zapytania.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 22. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 23. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 24. Sprawy różne.
 25. Zakończenie LXIII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Milanówka

Jolanta Nowakowska


Zobacz również: 

LXIII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

 

Udostępnij na: