Herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LX Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 17.30 w trybie stacjonarnym, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Sesja Rady Miasta Milanówka będzie transmitowana równolegle na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród oraz na portalu Esesja.tv

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie LX Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Zaprzysiężenie nowo wybranej radnej.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022-2040.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1/4 z obrębu 06-03, położonej w Milanówku, w trybie bezprzetargowym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 26/3 i 35/2 z obrębu 07-02, położone w Milanówku, w trybie bezprzetargowym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Centrum Usług Społecznych w Milanówku za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2021 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2021-2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2022 na terenie Miasta Milanówka.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 14. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie LX Sesji Rady Miasta Milanówka.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Milanówka

Jolanta Nowakowska


Zobacz również: 

LX Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał 

Udostępnij na: