Herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LVI Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 18.00 w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie LVI Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Warszawie;
  2. szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju Miasta Milanówka do 2030 roku;
  3. przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek”;
  4. uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Milanówek;
  5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Grodzisk Mazowiecki w realizacji zadania w zakresie dowozu ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego obowiązek nauki;
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka;
  7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Zachód” w Milanówku.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie LVI Sesji Rady Miasta Milanówka.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Milanówka

Jolanta Nowakowska


Zobacz również:

LVI Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: