Herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LV Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 17 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 18.00 w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie LV Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022–2036;
  2. zmian budżetu miasta Milanówka na 2022 r.;
  3. zmiany Uchwały Nr 393/XLV/21 Rady Miasta Milanówka w sprawie przyjęcia Statutu Milanowskiego Centrum Usług Wspólnych;
  4. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w tym w schroniskach dla osób bezdomnych i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta Milanówka;
  5. przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Milanówek na lata 2022-2027”;
  6. uchwalenia Programu wspierania Rodziny dla gminy Milanówek na lata 2022-2024;
  7. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku;
  8. ekwiwalentu pieniężnego dla strażników ratowników OSP.
 4. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie LV Sesji Rady Miasta Milanówka.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Milanówka

Jolanta Nowakowska


Zobacz również:

LV Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: