Herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LIV Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 17.00 w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie LIV Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Nr 343/XLII/21 w sprawie planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej;
  2. zmian budżetu miasta na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022–2040;
  2. budżetu miasta Milanówka na 2022 roku
   1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
   2. przedstawienie opinii stałych Komisji Rady,
   3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
   4. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rady,
   5. dyskusja nad proponowanymi poprawkami i ich przegłosowanie,
   6. głosowanie budżetu Miasta Milanówka na 2022 r.
 5. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie LIV Sesji Rady Miasta Milanówka.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Milanówka

Jolanta Nowakowska


Zobacz również: 

LIV Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2022 rok – projekty uchwał

Udostępnij na: