Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 18:00, w budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
  1. zmieniającej uchwałę Nr 143/XII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020;
  2. określenia szczegółowych wymogów „Raportu o stanie Gminy Milanówek”;
  3. określenia szczegółowych zasad i trybu występowania z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
 3. Informacja Urzędu Miasta nt. wykonania umowy dotyczącej lokalizacji nowych studni dla SUW "Na Skraju".
 4. Przedstawienie informacji o planowanym remoncie Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Zachodniej.
 5. Informacja Urzędu Miasta nt. ujęcia wody przy ulicy Łąkowej w kontekście różnych spraw sądowych toczących się przed różnymi sądami.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Jaromir Chojecki


Zobacz rówież:

Udostępnij na: