Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 23 stycznia (czwartek) 2020 r. o godz. 18:00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
    1. zmieniająca uchwałę Nr 143/XII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.
    2. zmiany uchwały Nr 146/XII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2019 roku dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta Milanówka
  3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
Hubert Jarek


Zobacz również:

Udostępnij na: