Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2019-2026;
  2. zmian budżetu miast na 2019 rok;
  3. sprostowania omyłki w Uchwale Nr 124/XI/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok;
  4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok;
  5. ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego;
  6. zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup pojazdów do obsługi komunikacji miejskiej;
  7. wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony części nieruchomości stanowiącej działkę
   nr 102 z obrębu 06-16, zlokalizowanej przy ul. Jasnej w Milanówku oraz na odstąpienie od trybu przetargowego;
  8. zmiany Uchwały Nr 16/II/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikat w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, określenia stawek procentowych oraz zasad ich ustalania;
  9. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 2/15, 2/25 i 2/26 z obrębu 06-10 przy ul. Rososzańskiej w Milanówku
  10. zmiany Uchwały Nr 90/XIV/99 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w budynku położonym w Milanówku przy ulicy Piłsudskiego 33, będących własnością Gminy Miasto Milanówek oraz zasad płatności za te lokale;
  11. zmiany Uchwały Nr 113/XVII/99 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 października 1999 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Milanówku przy ulicach Wysockiego Nr 4, 4a
   i 10 i Dembowskiej Nr 1 na tzw. osiedlu „Berliny” będących własnością Gminy Miasto Milanówek oraz zasad płatności za te lokale;
  12. zmiany Uchwały Nr 172/XXV/00 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Milanówku przy ulicy Inżynierskiej 13/15 na tzw. osiedlu „Inżynierska” będących własnością Gminy Miasto Milanówek oraz zasad płatności za te lokale;
  13. zmiany Uchwały Nr 84/X/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w budynku położonym w Milanówku przy ul. Okólnej 3, będących własnością Gminy Miasto Milanówek oraz zasad płatności za te lokale;
  14. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 20 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  15. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 25 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  16. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 12 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  17. programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji
Jolanta Nowakowska


Zobacz również:

Udostępnij na: