Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 27 listopada (środa) 2019 r. o godz. 17:00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
    1. Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ;
    2. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta Milanówka
    3. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek na 2020 r.
  3. Pismo mieszkanki z dnia 31.10.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Milanówka dnia 04.11.2019 r. zarejestrowane pod numerem 12914.2019 r.) dotyczące rehabilitacji.
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
Hubert Jarek


Zobacz również:

 

Udostępnij na: