herb rmm

Informuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji, które odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 15.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

 Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2019–2024;
  2. zmian budżetu miasta Milanówka na 2019 r.;
  3. emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  4. ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego;
  5. wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek;
  6. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – boczną od ul. Ludnej;
  7. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 42 z obrębu 06-06, położoną przy ul. Długiej w Milanówku oraz na odstąpienie od trybu przetargowego;
  8. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. 18/13 05-12, położona przy ul. Wojska Polskiego;
  9. wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnych służebności gruntowych na nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną;
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka
Janina Moława

Udostępnij na: