Herb Miasta MilanówkaZawiadamiam o zwołaniu Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 8 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:
  • Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata
   2018 – 2024;
  • zmian budżetu miasta Milanówka na 2018 r.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji

Robert Czarnecki

Udostępnij na: