Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 10 października 2018 r. (środa) o godz. 15:00 w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad;
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
 3. Opinia Komisji w sprawie przyznania stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe;
 4. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
  • Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019;
  • ograniczenia w godzinach nocnych, sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Milanówka
 5. Korekta budżetu w działach dotyczących oświaty;
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Milanówek - prezentacja;
 7. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Edukacji

Bożena Osiadacz

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu

Anna Haber

Udostępnij na: