herb rmmPrzewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie wniosku Społecznego Komitetu Poparcia inicjatywy MPWIK rozbudowy Kanalizacji w Milanówku oraz Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych MPWiK w Milanówku.
4. Informacja o:

a) aktualnej sytuacji Wspólnika i Zarządu w Milanowskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji  Sp z o.o.

b) realizacji inwestycji - SUW Na Skraju.

5. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017 – 2024;

b) zmian budżetu miasta Milanówka na 2017 r.;

c) wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok;

d) uchylenia uchwały nr 304/XXXVI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku

e) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego;

f) wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonych przez Gminę Milanówek przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego;

g) zmiany Uchwały nr 86/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty;

h) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – na przedłużeniu ul. Dalekiej w Milanówku;

i) programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018;

6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji

Robert Czarnecki

Udostępnij na: