herb rmmPrzewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

3. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:

a) Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018;

b) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta Milanówka;

c) budżetu miasta Milanówka na 2018 r.

4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu

Anna Haber

Udostępnij na: