Herb Miasta Milanówka

Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Milanówek w 2021 r.

 I. Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w Urzędzie Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 19 stycznia 2021 roku (decyduje data wpływu).

Wnioski złożone po 19 stycznia 2021 roku nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 9/VI/2012 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 17 stycznia 2012 roku
w sprawie określenia wzoru wniosku o dotację z budżetu miasta dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Milanówek w opisanej kopercie (nazwa i adres klubu sportowego, z dopiskiem „Nabór wniosków – sport 2021”.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej www.milanowek.pl oraz w Zespole ds. Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45.

II. Podmiot zgłaszający wniosek

Kluby sportowe działające na obszarze Gminy Milanówek.

III. Przedmiot zgłaszanych wniosków

Przedmiotem zgłaszanych wniosków mogą być przedsięwzięcia służące realizacji niżej wymienionych celów publicznych z zakresu sportu, określonych w Uchwale Rady Miasta Milanówka Nr 113/XII/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Milanówek poprzez:

 • propagowanie zdrowego stylu życia i budowanie więzi wspólnoty lokalnej,
 • poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu,
 • zwiększanie dostępności sportu dla lokalnej społeczności,
 • pozytywny wpływ sportu na wychowanie młodzieży i integrację społeczną, co niewątpliwie przełoży się na bezpieczeństwo i porządek publiczny.

IV. Wymagane załączniki do wniosku

 • Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
 • Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.
 • Kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania.
 • Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera).

V. Zasady przekazywania dofinansowania

 • Zasady udzielania dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Milanówek określa Uchwała Nr 113/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Milanówek (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2011 r., Nr 235, poz. 8251).
 • Rozpatrzenia i oceny wniosków o udzielenie dofinansowania dokona Komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Milanówka, na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2021 r. o godzinie 10:00 w Zespole ds. Komunikacji Społecznej, ul. Kościuszki 45, która przedstawi swoją opinię Burmistrzowi Miasta Milanówka.
 • Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji dla klubu na dany rok podejmie Burmistrz Miasta Milanówka, po zapoznaniu się z opinią Komisji.

VI. Termin rozpatrzenia wniosków

Burmistrz Miasta Milanówka poda do publicznej wiadomości wykaz klubów sportowych, którym udzielone zostanie dofinansowanie w terminie do dnia 26 stycznia 2021 roku.

VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego

 1. Termin realizacji zadań: okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.
 2. Realizacja zleconego zadania nastąpi po zawarciu umowy, z możliwością zaliczenia do kosztów realizacji zadania wydatków poniesionych przez klub sportowy od dnia podpisania umowy.
 3. Warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie jest akceptacja przez strony postanowień umowy.
 4. Klub sportowy zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania w zakresie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Milanówek, na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 45/VI/2012 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia wzoru sprawozdania częściowego końcowego z wykorzystania dotacji z budżetu miasta dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Milanówek.

Zastrzega się prawo odwołania naboru wniosków oraz przesunięcia terminu składania wniosków, a także jego unieważnienie.

Informacja dodatkowa – Obowiązek informacyjny:

Burmistrz Miasta Milanówka spełniając obowiązek informacyjny określony w Rozporządzeniu  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) dalej RODO informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 (centrala) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Państwa dane osobowe, w tym również jeżeli będzie to niezbędne dane reprezentantów, pełnomocników lub pracowników, a także innych osób wskazanych we wniosku będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku prawnego będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku prawnego tj. rozpatrzenia wniosku na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przepis szczególny:
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2020.1133);
  • Uchwała nr 113/XII/11 RMM z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Milanówek;

Następnie Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dn. 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2019.553 ze zm.).

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym Marszałek Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem przez Urząd z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacja (EZD) oraz osoby posiadające dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej, w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.2020.2176).
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w Art. 17 ust. 3 RODO),
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 3. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych przez okres wskazany
  w Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwaliach z dn. 14 lipca 1983 r.).
 5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie i trybie określonym w przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781). Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 7. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje niemożnością udziału w naborze wniosków.

Burmistrz Miasta Milanówka
Piotr Remiszewski


Pliki do pobrania:

Udostępnij na: