Informacje szczegółowe

Logo Fundacji 4YOUthPrezes

Katarzyna Klimowicz

NIP

5291801752

REGON

146701637

KRS

0000461121

Organ Rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS

Nr konta

40 1090 2851 0000 0001 2194 7209

Obszar działań:

 • działalność edukacyjno-kulturalna, szczególnie w zakresie realizacji i wspierania projektów aktywizujących lokalną młodzież,
 • pomoc dzieciom i młodzieży oraz dorosłym, którzy wspierają wychowanie w duchu demokracji, tolerancji i dialogu międzykulturowego,
 • wzmacnianie więzi lokalnych,
 • wspieranie działalności społecznych i kulturalnych, w tym promocja i organizacja wolontariatu,
 • integracja międzynarodowa młodzieży,
 • wspieranie instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą,
 • działalność pro-społeczna na rzecz budowania nowoczesnego i wykształconego społeczeństwa obywatelskiego, obejmująca m.in. działalność: edukacyjną, informacyjną, kulturalną i integracyjną oraz ochronę dziedzictwa narodowego i cywilizacyjnego,
  powoływanie i wspieranie lokalnych, krajowych i międzynarodowych inicjatyw szerzących ideę wielopłaszczyznowej integracji i solidarności między narodami,
 • inicjowanie i twórcze rozwijanie działań wspierających ochronę środowiska naturalnego od szczebla lokalnego po szczebel globalny,
 • wspieranie twórców młodego pokolenia artystów, zarówno profesjonalnych jak i amatorów,
 • wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu kultury i sztuki,
 • promowanie nowych zjawisk w kulturze i niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych,
 • wspieranie i organizacja wydarzeń sportowych i rekreacyjnych

Plik do pobrania:

Udostępnij na: