Herb Miasta Milanówka

Szanowni Państwo, w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa Rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów, jak i urzędników oraz w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2022, poz.149) Burmistrz Miasta Milanówka wprowadza do 28 lutego 2022 r. zmiany w funkcjonowaniu Urzędu, polegające m.in. na ograniczeniu do niezbędnego minimum bezpośredniej obsługi interesantów.

W ww. okresie Urząd nie przyjmuje interesantów, z wyjątkiem spraw związanych z:

 • rejestracją stanu cywilnego;
 • ewidencją ludności i dowodów osobistych; 
 • budownictwem oraz planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, w tym dotyczących decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021, poz.741 i 784 ze zmianami);
 • ochroną środowiska, w tym dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021, poz.2373 ze zmianami);
 • decyzjami zezwalającymi na usunięcie drzew lub krzewów wydawanymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098)

Kasa Urzędu będzie przyjmować płatności jedynie w pilnych przypadkach, we wtorki (w godz. 11-15) i piątki (w godz. 10-14).


Kontakt z Urzędem Miasta Milanówka odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej. Korespondencję można zostawiać także w skrzynce podawczej na drzwiach wejściowych Urzędu (budynek A, ul. Kościuszki 45).

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:

adres: Kościuszki 45, 05–822 Milanówek
tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 (centrala)
fax. 22 755 81 20
e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ePUAP: /milan/SkrytkaESP lub /milan/skrytka


Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu będzie możliwy:

 • jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
 • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym
  • nr tel. 508 649 996, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numery telefonów stacjonarnych do poszczególnych komórek organizacyjnych, podane na stronie https://www.milanowek.pl/baza-teleadresowa/um/komorki działają bez zmian. 


W trakcie wizyty w Urzędzie interesanci oraz osoby niebędące pracownikami Urzędu, wchodzące do Urzędu w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych, są zobowiązane do:

 • przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz na prośbę pracownika Urzędu odkrycia ust i nosa w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, z wyłączeniem dziecka do ukończenia 5. roku życia oraz osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, z powodu trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia,
 • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji,
 • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób zarówno wewnątrz Urzędu, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu.

O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.milanowek.pl oraz Facebooka Milanówek Miasto-Ogród

Udostępnij na: