Herb Miasta Milanówka

Szanowni Rodzice, od poniedziałku 1 marca rusza rekrutacja do klas pierwszych milanowskich publicznych szkół podstawowych. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego - strona do logowania.

W roku szkolnym 2021/2022 do klas I szkół podstawowych przyjmowane są dzieci:

 • 7 - letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym;
 • 6 - letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców jeżeli:
  1. dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym,
   w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo
  2. posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki
    w szkole podstawowej

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej  obwodowej kandydaci przyjmowani są z urzędu po dokonaniu zgłoszenia przez rodzica/prawnego opiekuna. Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie w systemie (od 1 do 31 marca do godz. 1200), następnie wydrukować, podpisać i przekazać do szkoły w terminie od 1 do 31 marca do godz. 1500.  Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu mogą pobrać wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w szkole pierwszego wyboru, która wprowadza dane do systemu. Informacje w zgłoszeniu rodzice podają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Kolejność zarejestrowania/złożenia zgłoszenia/wniosku nie ma wpływu na przyjęcie dziecka. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Dyrektor szkoły, do której wpłynie zgłoszenie/wniosek bądź upoważniony przez niego pracownik szkoły jest odpowiedzialny za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia/wniosku.

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Milanówku będzie prowadzone w systemie elektronicznym zgodnie z przyjętym zarządzeniem 17/VIII/2021 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Milanówek na rok szkolny 2021/2022.

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

 

 

22 lutego 2021

od godziny 10:00

 

Udostępnienie za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji informacji na temat oferty edukacyjnej  klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

1  marca 2021

31 marca 2021 
do godziny 12:00

Rejestracja w systemie elektronicznym zgłoszeń/wniosków o przyjęcie.


1  marca 2021


31 marca 2021
do godziny 15:00

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/ zgłoszenia o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

1 kwietnia 2021

9 kwietnia 2021

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12 kwietnia 2021
godz. 15.00

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych.   

13 kwietnia 2021

30 kwietnia 2021
godz.15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 
w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

5 maja 2021
godz. 14.00

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

Od  5 maja 2021
godz. 14.00

 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do klas pierwszych szkół podstawowych

21 maja 2021

Publikacja wykazu wolnych miejsc.

24 maja 2021

31 maja 2021
do godziny 12:00

Rejestracja w systemie elektronicznym zgłoszeń/wniosków
o przyjęcie.

24 maja 2021

31 maja 2021
do godziny 15:00

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

1 czerwca 2021

8 czerwca 2021

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i weryfikacja dokumentów potwierdzających przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9 czerwca 2021
 godzina 15:00

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

9 czerwca 2021
od 15:00

16 czerwca 2021
do godziny 15:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka.

17 czerwca 2021
 godzina 15:00

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
w postępowaniu uzupełniającym.

Od 17 czerwca 2021
od  godziny 15:00

 

Procedura odwoławcza.

Kandydaci spoza obwodu, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice dzieci spoza obwodu  mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranej szkoły, układając własną listę preferencji. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru i wyłącznie do niej należy złożyć podpisany wydruk z systemu - wniosek o przyjęcie. Umieszczenie na liście preferencji szkoły obwodowej bez względu na  pozycję na liście umożliwi  zapewnienie miejsca w tej szkole w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły poza obwodem. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Milanówka uchwałą NR 253/XXX/17 z dnia 28 lutego 2017 r.  tj.

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium
w punktach

Rodzaj dokumentu potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w szkole wymienionej na pierwszej pozycji we wniosku.

3

Dane potwierdza Dyrektor szkoły na podstawie posiadanej dokumentacji

2.

Miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się na terenie obwodu wybranej szkoły podstawowej.

2

Zaświadczenie z miejsca pracy (z ostatniego miesiąca)

Łączna maksymalna liczba punktów

5

 

Informacje dodatkowe:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących naboru do klas pierwszych  milanowskich szkół podstawowych proszę o kontakt z sekretariatem wybranej przez Państwa szkoły bądź Referatem Oświaty, tel. 22 758 30 61 wew. 185.


Zobacz również: 

Zarządzenie nr 17/VIII/2021 BMM z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Milanówek na rok szkolny 2021/2022

Udostępnij na: