1. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią działa w celu zapewnienia ochrony środowiska i przyrody w Mieście, zapewnienia pielęgnacji i rozwoju zieleni miejskiej oraz prowadzenia spraw rolnych.
 2. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu ochrony środowiska i przyrody dotyczące w szczególności:
  1. ochrony środowiska przed odpadami i gospodarką odpadami, w tym gospodarką odpadami niebezpiecznymi;
  2. ochrony wód i gruntu przed zanieczyszczeniami;
  3. eliminowania uciążliwości dla środowiska maszyn i urządzeń oraz środków transportu;
  4. ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem;
  5. prowadzenia działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ekologii;
  6. kontroli działalności gospodarczej potencjalnie zagrażającej środowisku;
  7. usuwania nadzwyczajnego zagrożenia środowiska;
  8. prowadzenia spraw związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska;
  9. utrzymania czystości i porządku przez podmioty inne niż gmina;
  10. utrzymania zimowego dróg;
  11. gospodarowania koszami ulicznymi i ławkami parkowymi, placami zabaw, toaletami przenośnymi, pojemnikami na odzież używaną, słupami i tablicami ogłoszeniowymi;
  12. zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne;
  13. prowadzenia spraw związanych z bezdomnymi zwierzętami;
  14. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia;
  15. innych decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska;
  16. ocen i prognoz oddziaływania na środowisko;
  17. decyzji na odbiór i wywóz odpadów płynnych;
  18. prac społecznie użytecznych, robót publicznych i pracy osób odpracowujących wyroki sądów;
  19. badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;
  20. ratowania zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
  21. udostępniania informacji o środowisku;
  22. zakłócenia stosunków wodnych,
  23. decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku zmian stanu wody na gruncie;
  24. decyzji zatwierdzających ugodę dotyczącą zmian stanu wody na gruntach.
 3. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu zieleni miejskiej i zadrzewień dotyczące w szczególności:
  1. konserwacji i urządzania zieleni miejskiej, zieleni na miejscach pamięci narodowej i pielęgnacji drzew - pomników przyrody;
  2. zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  3. weryfikowania zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew/krzewów na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  4. wymierzania kar i naliczania opłat za usunięcie drzew i krzewów;
  5. uzgadniania i opiniowania opracowań innych podmiotów związanych z ochroną zieleni, wycinką i zadrzewieniem;
  6. typowania elementów przyrody o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych do poddania pod ochronę;
  7. współpracy z organizacjami ekologicznymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony przyrody.
 4. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu rolnictwa dotyczące w szczególności:
  1. prowadzenia spraw rolnych na terenie Miasta;
  2. ochrony roślin uprawnych;
  3. ochrony zwierząt przed chorobami zakaźnymi;
  4. wyborów do izb rolniczych.
 5. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:
  1. rejestr działalności regulowanej;
  2. ewidencje wydanych decyzji środowiskowych;
  3. ewidencje pomników przyrody;
  4. ewidencja zbiorników bezodpływowych.

Udostępnij na: